Oversikt over alle artikler i Vardøger, fra 1969

PDF-utgaver av alle Vardøger-artikler

Utgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes

Relevante lenker

Vedtekter

Tilbake til hovedsida

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN VARDØGER

 • Den private stiftelsen Vardøger, opprettet av Rune Skarstein, har som formål å utgi tidsskriftet Vardøger.
   
 • Ved opprettelsen den 2. januar 1995 er stiftelsens egenkapital kr. 60.933. Kapitalens sammensetning er som angitt i meldingsbrev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 23.02.95.
   
 • Vardøger spenner over et vidt felt av temaer, med spesiell vekt på politisk økonomi. Tidsskriftet fastholder et udogmatisk, kritisk-marxistisk – og dermed kapitalismekritisk – perspektiv med vekt på empirisk funderte analyser. Dets viktigste oppgave er å formidle samfunnsanalyser og dokumentasjoner for å bidra til avklaring av spørsmål som er vesentlige for den sosialistiske bevegelsen.
   
 • Vardøger er en uavhengig stiftelse og et uavhengig tidsskrift, som ikke er knyttet til noe parti, organisasjon eller institusjon.
   
 • Redaksjonen i Vardøger er stiftelsens styre. Styret konstituerer seg selv. Redaksjonen teller minst seks og maksimalt ti medlemmer. Redaksjonens arbeidsutvalg, som står for den daglige driften av tidsskriftet, har minst tre medlemmer. Redaksjonen oppnevner selv sine medlemmer.
   
 • I alle prinsipielle redaksjonelle spørsmål som gjelder tidsskriftets linje og innhold, skal beslutninger fattes av hele redaksjonen. Beslutninger om rekruttering av nye redaksjonsmedlemmer eller endringer i tidsskriftets redaksjonelle linje, krever 2/3 flertall i redaksjonen. Avstemning kan skje ved frammøte eller skriftlig pr. brev/fax.
   
 • I tillegg til redaksjonen har Vardøger et redaksjonsråd med inntil 20 medlemmer. Medlemmer av rådet oppnevnes av redaksjonen. Rådet har rådgivende myndighet overfor redaksjonen og skal gi nødvendige impulser til arbeidet med Vardøger.
   
 • Medlemmer av rådet kan ta opp alle sider ved Vardøgers virksomhet. En viktig oppgave er å fremme forslag om tema for nye numre og eventuelt ta del i redigeringen. De lokale redaksjonsmedlemmene skal holde møter med rådsmedlemmene med rimelige mellomrom. Lokale redaksjonsmedlemmer plikter å informere rådsmedlemmene om alle vesentlige saker vedrørende Vardøger. De lokale redaksjonsmedlemmene har ansvaret for at rådsgruppene fungerer.
   
 • Med jevne mellomrom samles hele redaksjonen og rådet til et Vardøger-seminar der tema for fremtidige numre tas opp til diskusjon. På disse seminarene skal også mer allmenne spørsmål som gjelder driften av tidsskriftet, diskuteres.
   
 • Med minst 2/3 flertall kan redaksjonen vedta endringer av disse vedtektene og eventuell nedleggelse av tidsskriftet. I tilfelle Vardøger blir nedlagt, skal redaksjonen bestemme hva egenkapitalen skal brukes til før stiftelsen blir oppløst.

Trondheim, 23.02.95
Rune Skarstein

Tilbake til Vardøger-hovedsida

 

Adresse: Vardøger, Postboks 633, Sentrum, 7406 Trondheim
Telefon: 481 71 430. Web: Even Gran - evengran [@] gmail.com